06-25493126
info@senstones.nl

Disclaimer

De informatie en producten op deze website zijn niet bedoeld ter vervanging van diensten of informatie van opgeleide (medisch) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. 

De informatie en producten op deze websites en de gebruiksmogelijkheden kunnen niet ter vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening worden gezien en zijn niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie op SenStones is bedoeld als algemeen en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op onze website geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Bezoekers worden altijd aangeraden medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

Bezoekers van SenStones worden altijd geadviseerd het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op SenStones door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

SenStones en leveranciers van haar informatie sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via SenStones, andere websites of bronnen waarnaar binnen/ vanuit SenStones wordt verwezen.

X